DigiCampus.fi -oppimisympäristön jatko on varmistunut

Digicampus-hankkeessa on valmisteltu toimintasuunnitelma hankkeen jälkeisen toiminnan mahdollistamiseksi. Hanke kartoitti vuoden 2020 aikana erilaisia vaihtoehtoja. Selvitysten perusteella mahdolliseksi vaihtoehdoksi rajautui malli, jossa DigiCampus-palvelut tuottaa jatkossa ulkoinen palveluntuottaja.

Hankkeen jälkeen DigiCampus.fi oppimisympäristön korkeakouluille tuottaa Medimaisteri Oy ja DigiCampus.fi-oppimisympäristön käyttö jatkuu 1.7.2021 jälkeen.

DigiCampus.fi-oppimisympäristö soveltuu erityisesti korkeakoulujen yhteisten opintojaksojen, MOOC-kurssien oppimisalustaksi ja hankkeiden käyttöön. Palveluun sisältyy oppimisympäristön ylläpito ja hallinta, palvelinympäristön ylläpito ja valvonta, versiopäivitykset ja loppukäyttäjien tukipalvelu. Palvelua ohjaa käyttäjäorganisaatioiden edustajista koostuva ohjausryhmä.

DigiCampus.fi-palvelun käyttökustannus korkeakoululle on 850 € (alv 0) kuukaudessa. Korkeakoulut tekevät itsenäiset hankinnat ja sopimukset palvelua tuottavan Mediamaisterin Oy:n kanssa. Palveluhankintaan liittyvistä menettelyistä tiedotetaan tarkemmin lähiaikoina. Tavoitteena on, että palvelun käyttöä jatkavat korkeakoulut saavat tehtyä sopimukset maalis- huhtikuun aikana.

Lisätietoja: hankejohtaja Tuula Heide, tuula.heide@uef.fi

----------------------

The DigiCampus project has prepared an action plan to enable post-project activities. During 2020, the project mapped out different options. Based on the investigation, a model in which DigiCampus services will be provided by an external service provider in the future was narrowed down as a possible alternative.

After the project, the DigiCampus.fi learning environment for universities will be produced by Mediamaisteri Oy and the use of the DigiCampus.fi learning environment will continue after July 1st, 2021.

The DigiCampus.fi learning environment is especially suitable as a learning platform for joint study courses, MOOC courses and projects. The service includes the maintenance and management of the learning environment, the maintenance and control of the server environment, version upgrades and the user support service. The service is managed by a steering group consisting of representatives from the user organizations.

The cost of using the DigiCampus.fi service for the university is 850 € (VAT 0) per month. The higher education institutions make independent purchases and agreements with Mediamaisteri Oy, who provides the service. More information on service procurement procedures will be provided in the near future. The aim is for higher education institutions that continue to use the service to enter into agreements during March-April.

Further information: project manager Tuula Heide, tuula.heide@uef.fi

------------


DigiCampus-projektet har utarbetat en handlingsplan för att möjliggöra aktiviteter efter projektet. Under 2020 kartlade projektet olika alternativ. Baserat på undersökningen sågs modellen där DigiCampus-tjänsten i fortsättningen sköts av en extern tjänsteleveratör.

Efter projektet kommer DigiCampus.fi inlärningsmiljön för universitet att produceras av Mediamasiter Oy och användningen av DigiCampus.fi-inlärningsmiljön fortsätter efter den 1 juli 2021.

Inlärningsmiljön DigiCampus.fi är särskilt lämplig som en läroplattform för gemensamma studierkurser, MOOC-kurser och projekt. Tjänsten inkluderar underhåll och hantering av inlärningsmiljön, underhåll och kontroll av servermiljön, versionuppdateringar och slutanvändarsupporttjänst. Tjänsten sköts av en styrgruypp bestående av representanter från användarorganisationerna.

Kostnaden för att använda DigiCampus.fi-tjänsten för universitet är 850 € (moms 0) per månad. Universiteten gör självständiga inköp och avtal med Mediamaisteri Oy, som tillhandahåller tjänsten. Mer information om upphandlingsförfaranden för tjänster kommer att ges inom en snar framtid. Målet är att högre utbildningsinstitutioner som forstätter att använda tjänsten ska ingå avtal under mars-april.

Mer information: projektledare Tuula Heide, tuula.heide@uef.fi