Tiedotus kursseja tilaaville opettajille! / Information for teachers ordering courses! / Information för lärare som beställer kurser!

Tiedotus kursseja tilaaville opettajille!

Kursseja tilatessa täytyy valita mihin kategoriaan uusi kurssi lisätään, kuten aiemminkin. Jatkossa kursseja luodaan vain alakategorioiden alle, jotta kurssit olisivat helpommin löydettävissä. Pääkategorioiden juurihakemistoissa on jatkossa pelkkiä alakategorioita ja kurssit löytyvät niiden alakategorioiden alta. Pääkategoriat ovat: Korkeakoulujen kurssit, Korkeakoulujen yhteiset kurssit sekä Kaikille avoimet kurssit/MOOC.

Mikäli hankkeella, verkostolla tai opintokokonaisuudella ei ole entuudestaan omaa alakategoriaa, voitte tilata uuden alakategorian ennen uuden kurssin tilausta. Kategorian tilauksen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen support@digicampus.fi. Sähköpostissa täytyy selvitä mihin tarkoitukseen uusi alakategoria on tulossa ja mikä on hankkeen, verkoston tai opintokokonaisuuden koordinoinnista vastaava korkeakoulu.

Pyydämme vahvistuksen kategorian luontiin koordinoinnista vastaavan korkeakoulun hallinnoijalta. Samassa yhteydessä tarvitsemme tiedon, kuka lisätään kategorian hallinnoijaksi. Vaihtoehtoisesti korkeakoulun hallinnoija voi laittaa suoraan pyynnön tukeen, jolloin hyväksymisprosessi voidaan ohittaa.Information for teachers ordering courses!

When ordering courses, you must choose in which category the new course will be added. In the future, courses will only be created under subcategories to make the courses easier to find. In the future, the root directories of the main categories will contain only subcategories and the courses can be found under those subcategories. The main categories are: Common Courses, Your Institution’s Courses and Open Courses / MOOC.

If the project, network or study module does not already have its own subcategory, you can order a new subcategory before ordering a new course. The category order can be sent by e-mail to support@digicampus.fi. The e-mail must state the purpose for which the new subcategory is coming and the university responsible for coordinating the project, network or study module.

We will ask the administrator of the coordinating university to confirm the creation of the subcategory. At the same time, we need information on who will be added as a category manager. Alternatively, the university administrator can put the request directly to support, allowing the approval process to be bypassed.Information för lärare som beställer kurser!

När du beställer kurser måste du välja i vilken kategori den nya kursen kommer att läggas till. I framtiden kommer kurser endast att skapas som underkategorier för att göra kurserna lättare att hitta. I framtiden kommer rot katalogerna för huvudkategorierna endast att innehålla underkategorier och kurserna kommer att finnas under dessa underkategorier. Huvudkategorierna är: Högskolornas gemensamma kurser, Din högskolas kurser och Öppna kurser / MOOC.

Om projektet, nätverket eller studiehelheten inte redan har en egen underkategori kan du beställa en ny underkategori innan du beställer en ny kurs. Kategoribeställningen kan skickas via e-post till support@digicampus.fi. I e-postmeddelandet måste det anges i vilket syfte den nya underkategorin kommer och universitetet som ansvarar för att samordna projektet, nätverket eller studiehelheten.

Vi kommer att be administratören för det koordinerande universitetet att bekräfta skapandet av kategorin. Samtidigt behöver vi information om vilka som kommer att läggas till som kategorichef. Alternativt kan universitetsadministratören ge förfrågan direkt till stödet, så att godkännandeprocessen kan kringgås.